Korupcijos prevencija

Šiaulių Jovaro progimnazija netoleruoja jokių korupcijos apraiškų bei siekia skaidraus ir sąžiningo bendradarbiavimo su visomis suinteresuotomis šalimis.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 1 d.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 d.

Korupcijos prevencija įgyvendinama remiantis šiais teisės aktais:

 

Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės:

Šiaulių Jovaro progimnazijos darbuotojas negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, esant situacijoms, kai vien jau tokio dovanojimo aplinkybės (vieta, laikas, forma ir pan.) galėtų būti suprastos nevienareikšmiškai ir vertinamos prieštaringai bei kokiu nors būdu galėtų daryti įtaką jų veiklai, susijusiai su progimnazijos veikla.

Šis apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 30,00 Eur. Jei dovanos vertė viršija 30,00 Eur., ši dovana yra laikoma progimnazijos nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma nustatyta tvarka.

Geriausia padėka – nuoširdus padėkos žodis!

Darbuotojų veiksmai susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, dalyvaujantys komisijų bei darbo grupių veikloje, sprendimų, susijusių su paslaugų suteikimu, bei vykdantys priežiūrą, privalo vykdyti funkcijas nešališkai ir objektyviai.

Progimnazijos darbuotojai turi neprovokuoti ir nereikalauti pažadėti duoti ar duoti kyšį ir elgtis taip, kad savo elgesiu nesudarytų įspūdžio, jog yra pravokuojama ar reikalaujama duoti, pažadėti duoti kyšį ar susitarti dėl kyšio davimo už darbo pareigų (nepriklausomai nuo to, ar nurodoma konkreti veika ir nuo to, ar ji teisėta ar neteisėta) atlikimą ar neatlikimą praeityje ar ateityje, vengti bet kokių aplinkybių galinčių sukelti interesų konflikto, o jam kilus, imtis priemonių, kad toks konfliktas būtų išspręstas.

Progimnazijos darbuotojas, kuris susidūrė su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, privalo:

  • nepriimti kyšio, nepriklausomai nuo jo vertės;
  • aiškiai pasakyti ir parodyti savo elgesiu, kad nedalyvauja ir nedalyvaus tokioje veikloje;
  • įspėti korupcinio pobūdžio subjektą, kad už tokią veiklą gresia baudžiamoji atsakomybė;
  • informuoti apie tokią situaciją savo tiesioginį darbo vadovą ir darbdavį.

Asmeniui padavus kyšį (pavyzdžiui, palikus, padavus su kitais daiktais, atsiuntus per kurjerį ir pan.), darbuotojas privalo informuoti savo tiesioginį darbo vadovą ir darbdavį. Tokiu atveju surašomas aktas ir, jei yra galimybė, paliktas daiktas grąžinamas jį palikusiam asmeniui.

 

Direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, įsakymas.

Interesantų veiksmai susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų progimnazijoje apie įvykį raginame pranešti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

Apie korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Siekdami kuo greičiau ir efektyviau išnagrinėti informaciją apie galimą korupcinio pobūdžio atvejį, prašome:

  • nurodyti progimnazijos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybę, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką.