Psichologė

ALESIA MENKOVA

Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai) (neturint 16 metų, prašomas raštiškas tėvų sutikimas);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

Mokyklos psichologas:

 • Individualiai konsultuoja psichologinių, asmenybės ar ugdymosi sunkumų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus. Konsultacijų metu aptariami, nustatomi ir sprendžiami mokinių ar su jų ugdymu susiję tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų sunkumai, pristatomos bei aptariamos rekomendacijos;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų, bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje, problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (adaptacijos ir kt.);
 • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

Problemos su kuriomis dažniausiai susiduria mokiniai, ir kurios sprendžiamos individualių konsultacijų metu:

 • Bendravimo problemos (patyčios klasėje; nesutarimai su tėvais, kitais artimaisiais; bendravimo sunkumai su bendraamžiais; bendravimo su priešingos lyties asmenimis sunkumai ir kt.);
 • Emocinės ir asmenybės problemos (baimės; vienišumas; nerimas ir jaudulys dėl atsiskaitymų; motyvacijos stoka, sumažėjusi mokymosi motyvacija; ateities planai ir jų pasirinkimo sunkumai; emocijų valdymo sunkumai, vienišumas; nepasitikėjimas savimi ir kt.);
 • Problemos, susijusios su mokymosi sunkumais (susikaupimo stoka, dėmesio išlaikymo sunkumai ir kt.);
 • Problemos šeimoje (tėvų skyrybos, netektys);
 • Elgesio problemos (drausmės problemos; elgesio valdymo sunkumai ir kt.).

Problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria mokinių tėvai (globįjai, rūpintojai) ir kurios sprendžiamos individualių konsultacijų metu:

 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir nežinote, kaip tokiu atveju elgtis;
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmai, pykinimas, nemiga ir pan.) ir dėl to praleidžia pamokas;
 • Kai vaikas pradeda mikčioti ar atsiranda tikai (veido ar kūno raumenų nevalingi traukuliai);
 • Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas nenori dalintis išgyvenimais ir jums tai kelia nerimą.
 • Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.

Problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria mokytojai ir kurios sprendžiamos individualių konsultacijų metu:

 • Bendravimo problemos (mokinių–mokytojų tarpusavio bendravimo sunkumai; mokinių uždarumas; klasės sutelktumas, mokinių galimas psichotropinių medžiagų vartojimas/platinimas ir kt.);
 • Elgesio problemos (agresyvus mokinių elgesys; vagystės ir kt.);
 • Problemos šeimoje (mokinių tėvų skyrybos; santykiai su šeimos nariais);
 • Problemos, susijusios su mokinių motyvacijos stoka;
 • Emocinės ir asmenybės problemos (mokinių suicidinės mintys/veiksmai; psichologinis smurtas klasėje; naujai atvykusių mokinių adaptacijos sunkumai ir kt.).

Tai svarbu:

Psichologas niekada nepasakoja Jūsų paslapčių kitiems;

Psichologas padeda spręsti sunkumus, bet nepadarys to už Jus.

Psichologinė pagalba yra savanoriška.

Didesnių ar mažesnių turi visi, bet tik stiprūs ir drąsūs žmones nebijo kreiptis pagalbos!