Socialinė pedagogė

Giedrė Kaminskaitė, socialinis pedagogas metodininkas

Progimnazijos socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių vadovais (kuratoriais), kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Gali kreiptis į socialinį pedagogą, kai:

• turi sunkumų ar rūpesčių progimnazijoje ar už jos ribų, kuriais norėtum pasidalinti.

• kyla sunkumų mokymesi.

• nesutari su klasės draugais ar kitais progimnazijos bendruomenės nariais.

• turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti progimnazijoje, organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan.

Socialinio pedagogo veikla, vykdoma visus mokslo metus, atsižvelgiant į Šiaulių Jovaro progimnazijos bendruomenės poreikius.

Individualus darbas

• Teikti konsultacijas mokiniams.

• Teikti konsultacijas mokinių tėvams ar teisėtiems atstovams.

• Teikti konsultacijas mokytojams ir klasių vadovams (kuratoriams).

Darbas su grupe

• Gali dalyvauti klasės valandėlėse.

• Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus mokiniams pagal poreikį.

• Teikti pagalbą progimnazijos mokiniams sprendžiant įvairias konfliktines situacijas.

• Inicijuoti įvairius prevencinius renginius progimnazijos bendruomenei.

Šviečiamoji veikla

• Dalyvauti tėvų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis.

• Dalyvauti pedagogų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis.

• Parengti informacinius stendus atsižvelgiant progimnazijos bendruomenės poreikius.

• Organizuoti specialistų paskaitas mokytojams, mokiniams, tėvams atsižvelgiant į jų poreikius.

Tiriamoji veikla

• įvairių tyrimų, atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, planavimas, atlikimas, analizė ir rekomendacijos.

Programų organizavimas

• Organizuoti prevencinę veiklą atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius.

• Organizuoti prevencinius užsiėmimus mokiniams atsižvelgiant į poreikius ir pageidavimus.

• Dalyvauti su mokiniais vykdomuose prevenciniuose projektuose, konkursuose, akcijose ir t.t.

• Prevencinių renginių organizavimas.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.