Projektai

image description

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias 2017-2020
Projekto „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ tikslas – tobulinti 7–8 klasių mokinių skaitymo įgūdžius parengiant lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotų pamokų ciklus.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Šiaulių Jovaro progimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projekto-logotipasAugti dėl kiekvieno vaiko
Džiaugiamės patekę tarp 15 Lietuvos mokyklų, atrinktų dalyvauti projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“, kurio tikslas – kiekvieno vaiko mokymosi sėkmė.


pav.nmva_Mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos rekomendacijų parengimas
Projekto tikslas – kartu su šalies švietimo skyriais parengti planavimo procedūrų mokykloje optimizavimo rekomendacijas. Projekto vykdymo metais vyko dalyvių mokymai, kuriuos vedė ir konsultavo šalies ekspertai.
auditasProjektas „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus auditas" 2001-2002 m.
Projekto tikslas – diegti vidaus audito metodiką bendrojo lavinimo mokyklose. VA metodikos paskirtis išryškinti mokyklos vertybines orientacijas, nustatyti atliekamų darbų kokybę ir vertinti jos pokyčius.
Nordplus_Junior_RGB_ENDžiaugsmingas skaitymas
Vis dažniau spaudoje rašoma bei įvairių tyrimų rezultatai skelbia, jog moksleiviai vis mažiau skaito ar mėgsta skaityti. Visgi skaitymo įgūdžių formavimas turbūt yra vienas svarbiausių veiksnių visapusiškame mokinių švietime. Skaitymas yra įrankis interpretacijai bei žinių taikymui.
kompetencijos„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“
Projekto tikslas – kartu su mokyklų komandomis sukurti prielaidas mokykloje 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti: sukurti metodines rekomendacijas ugdymo procesui ir mokymo(si) medžiagai parengti, remiantis gamtamokslės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. Projekto vykdymo metais vyko intensyvūs projekto dalyvių mokymai. Projekto dalyvius mokė ir konsultavo šalies ir užsienio ekspertai. Nuolatines konsultacijas teikė projekto vykdytojai. Netiesiogiai projekte dalyvavo mažiausiai 1000 mokinių, kuriuos mokė projekto mokyklų mokytojai.
pcPROJEKTAS „KOMPIUTERIS KIEKVIENAM VAIKUI – 2”
Siekdama dalyvauti kuriant prielaidas sparčiam IKT ir inovatyvių mokymo (si) metodų diegimui pradinėse klasėse, mokyklos komanda 2011 m. sausio mėn. dalyvavo UPC konkurse „Kompiuteris kiekvienam vaikui – 2” ir laimėjo kompiuterių klasę pradiniam ugdymui: mokytojo kompiuteris, 24 mokinio kompiuteriai, bevielio ryšio maršrutizatorius.
zvg_klTarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m.
Tarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m.
rainbow-book-375x250ŠMPF tarptautinis projektas „Let‘s make books come alive“
kykla 2010-2012 metais dalyvavo tarptautiniame Comenius projekte „Let‘s make books come alive„ (Lai knygos atgyja) kartu su partnerinėmis mokyklomis iš Bulgarijos Varnos miesto (sporto mokykla Georgi Benkovski), Ispanijos miesto Cartagena (vidurinė mokykla „Ies Los Molinos“), Turkijos miesto Samsun („Vezirkopru Analogu Lisesi“), Vokietijos Gerhauseno miesto („Karl-Spohn-Realshule“) ir Lenkijos Niedzviedz miesto („Publicizne“ gimnazija).
Projektas pradinio ugdymo tobulinimas
Projekto tikslas sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Siekiant projekto tikslo projekto veiklos buvo organizuotos dviem pagrindinėmis kryptimis: tobulinant pedagogų kvalifikaciją ir turtinant mokymo(si) bei metodinę bazę.
MTP plius biblioteka
Projekto tikslas - mokyklas aprūpinti Baziniu įrangos bei baldų komplektu bei papildomai pasirenkamos įrangos ir baldų pagal nurodytą sąrašą. Mokykloms skiriamos projekto lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip įrangos ir baldų užsisakymo matas, t.y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais.
MTP plius mokytojų kambarys
Projekto tikslas – mokyklose apibrėžti mokytojo darbo vietą ir ją aprūpinti įranga ir baldais. Mokykloms skiriamos projekto lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip įrangos ir baldų užsisakymo matas, t.y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais.