Progimnazijos savivalda

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija. Ji sudaryta iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Į progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 7-8 klasių mokinius – mokinių savivaldos institucija, 1–3 vietos bendruomenės atstovus – progimnazijos direktorius. Progimnazijos taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui; padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus; atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybės užtikrinimo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, metodinių grupių vadovai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai. Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokinių savivaldos institucija (Mokinių seimo reglamentas) Ją sudaro 7-8 klasių mokinių išrinkti atstovai. Jai vadovauja savivaldos institucijos narių išrinktas vadovas. Mokinių seimas inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas; vykdyti prevencines programas; teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos; organizuoja savanorių judėjimą; dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus; svarsto direktoriaus teikiamus klausimus; susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo; deleguoja narius į progimnazijos tarybą.

Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).
Klasių mokinių tėvų (rūpintojų) savivaldos institucija su klasės vadovu aptaria klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus; padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą; teikia siūlymus progimnazijos tarybai ir direktoriui.

Progimnazijos vadovai