Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo siekis – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

  • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Mūsų tikslas – sutelkti ir parengti progimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.

Progimnazijos UTA komandos sudėtis:

Pirmininkas – Arvydas Kukanauza, direktorius.

Pirmininko pavaduotojos:

Kristina Burbienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už pradinio ugdymo programos įgyvendinimą ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos priežiūrą;

Irena Ričkuvienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, atsakinga už pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą progimnazijoje.

Nariai:

Valentina Baradinskienė – matematikos mokytoja ekspertė, Šiaulių miesto matematikos dalyko ugdymo turinio atnaujinimo grupės narė;

Aušra Bielskienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Giedrė Kaminskaitė – švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Malinauskienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Ramunė Pociuvienė – meninio ugdymo, technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Erika Remeikienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Aurelija Rimkienė – ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja;

Rasa Statkuvienė – matematikos, informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Vaida Vinogradovaitė – socialinio ugdymo ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Šiaulių miesto istorijos dalyko ugdymo turinio atnaujinimo grupės narė.

UTA-planas

UTA renginių sklaida:

Ugdymo turinio atnaujinimas

Įtraukiojo ugdymo seminarai

Šiaulių Jovaro progimnazijos UTA veiksmų laiko juosta

 

Naudingos  nuorodos:

1. Bendrųjų programų atnaujinimo gairės:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3e9269009e511ea9d279ea27696ab7b

2. Bendrojo ugdymo programų projektai (tarpiniai):
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai

3. Bendrojo ugdymo programų projektai (derinami):
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-derinami

4. Bendrųjų programų įvadas:
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/BP%20%C4%AEvadas_03_22.pdf

5. Kompetencijų raidos aprašas:
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/1%20priedas.%20Kompetencij%C5%B3%20raidos%20apra%C5%A1as_03-22.pdf

6. Viskas apie priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimą:
https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/

7. Tėvams apie UTA:
https://docs.google.com/presentation/d/1YtT8E7HFrQNawCJUPFcyZvbXMgrgq6g/edit#slide=id.p1

8. Mokytojams apie kompetencijas:
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view

9. Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf

10. Sudėtingų švietimo sistemos pokyčių valdymas:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qGSHqZBgZ80J:www.mtp.smm.lt/dokumentai/InformacijaSvietimui/UzsStraipsniuVertimai/Wallace_knygos_vertimas.doc+&cd=13&hl=lt&ct=clnk&gl=lt

11. BP atnaujinimo vadovas:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/BP-rengimo-vadovas-2021-06-10-red.pdf

12. Ką reikia žinoti apie UTA:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

13. 1 priedas. Kaip veikti diegiant atnaujintas BP:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/KAIP-VEIKTI-DIEGIANT-ATNAUJINTAS-BP-1.pdf

14. 2 priedas. UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/UTA-IGYVENDINIMO-IR-KOORDINAVIMO-KOMANDA..pdf

15. 3 priedas. Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų BP diegimui:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/04/Kaip-svietimo-padaliniui-pasirengti-atnaujintu-bendruju-programu-BP-diegimui.pdf

16. 4 priedas. Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/04/Atnaujintu-bendruju-programu-diegimas_-svietimo-pagalbos-itaigu-vaidmuo.pdf

17. 5 priedas. Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/04/Kaip-mokyklos-vadovui-pasirengti-atnaujintu-BP-diegimui-mokykloje.pdf

18. 6 priedas. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf

19. 7 priedas. Veikimas kartu su socialiniais partneriais:
 https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf

20. Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui
https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true