Šiau­liuo­se pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­niai šiais me­tais vy­ko balandžio 11-15 dienomis

Ši sa­vai­tė jau trečiąjį kar­tą ap­jun­gė vi­sus pran­cū­zų kal­bos be­si­mo­kan­čius ar šios kalbos mė­gė­jus.

Šiais metais Prancūzų kalbos savaitė Šiauliuose sukvietė visus išbandyti savo jėgas eilėraščių, dainos, orientacinėse varžytuvėse bei vertimo konkurse.

Pir­mą­ją dieną Šiau­lių „Ju­ven­tos“, Jo­va­ro, „Ro­mu­vos“, Ge­gu­žių, Me­de­ly­no, „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jų bei        J. Ja­no­nio, Didžd­va­rio, bei St. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jų moks­lei­viai dalyvavo nuotoliniame (zoom aplinkoje) prancūziškų eilėraščių ir dainų konkurse. Ge­riau­sie­ji (I vieta Didždvario gimnazijos bei Jovaro progimnazijos mokiniai, II vieta Juliaus Janonio gimnazijos mokinys) bu­vo ap­do­va­no­ti įsteig­tais pri­zais.

Antroji diena – respublikinio komiksų konkurso „Misija – Marsas“ apdovanojimų diena. Bendradarbiaujant su Šiaulių Jaunųjų technikų centru, toks konkursas Lietuvoje surengtas pirmąjį kartą. Mokiniai turėjo galimybę jam pasiruošti dalyvaudami komiksų kūrimo dirbtuvėse vasario – kovo mėnesiais. Smagu, kad konkurse dalyvavo daugiau nei 120 mokinių iš visų Lietuvos mokyklų, kuriose mokomasi prancūzų kalbos. Geriausieji buvo apdovanoti ŠJTC diplomais.

Tre­čio­ji die­na bu­vo skir­ta iš­ban­dy­ti jė­gas orien­ta­ci­nė­je fo­to ke­lio­nė­je po Šiau­lius „Prancūziški Šiauliai“, kurioje pirmoji buvo Jovaro progimnazijos komanda, antrąją ir trečiąją vietas pasidalino Didždvario gimnazijos bei Romuvos progimnazijos moksleiviai.

Ketvirtoji diena tapo rimtu išbandymu vertimo mėgėjams. Konkursas vyko Juliaus Janonio gimnazijoje (9-12 klasės) bei Jovaro progimnazijoje (6-8 klasės). Čia vėl jėgas išbandė Šiau­lių „Ju­ven­tos“, Jo­va­ro, „Romu­vos“, Ge­gu­žių, Me­de­ly­no, „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jų bei J. Ja­no­nio, Didžd­va­rio, St. Šal­kaus­kio gimnazijų mokiniai.

Su kiekviena naujai išmokta kalba  gauname naują gyvenimą, pažįstame šalį, jos kultūrą ir žmones.

Ačiū vi­siems, da­ly­va­vu­siems pran­cū­zų kal­bos sa­vai­tės ren­gi­niuo­se.

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Šimkuvienė