Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas pagal keturias sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save, socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmens karjerai.
 • Sudaryti sąlygas mokiniams rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją, kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.
 • Plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą.

Ugdymo karjerai kompetencijų sritys:

 • Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis).
 • Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, kintantį darbo pasaulį).
 • Karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą).
 • Karjeros įgyvendinimo (sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros aplinką: gimnaziją ar profesinę mokyklą).

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja: Viktorija Būdvytytė, karjeros specialistė.

Karjeros paslaugas progimnazijoje apima:

 • Ugdymo karjerai programos integravimas į mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą, klasės vadovo/kuratoriaus veiklą.
 • Mokinių profesinis informavimas.
 • Mokinių profesinis konsultavimas (individualus ir grupinis).
 • Mokinių profesinis veiklinimas.

Dokumentai:

Naudinga informacija tėvams, mokiniams, mokytojams:

Karjeros planų formos: