Socialinė pilietinė veikla

Socialinė-pilietinė veikla

Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeniniame ir visuomeniniame gyvenime ir, reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas.

Uždaviniai:

  1. Skatinti mokinių visapusišką asmenybės brandą ir dalyvavimu grįstą mokymąsi;
  2. Padėti įsisąmoninti kiekvieno asmens atsakomybę kuriant savo asmeninę, vietos bendruomenės ir platesnės visuomenės gerovę bei paskatinti mokinius ieškoti pozityvių saviraiškos būdų;
  3. Skatinti mokinius apgalvoti savo patirtis, ugdytis savistabos įgūdžius, gebėjimą kritiškai įsivertinti savo priimtų sprendimų pagrįstumą ir pridėtinę vertę sau patiems ir bendruomenei, kuriai mokiniai priklauso.

Socialinės-pilietinės veiklos kryptys:

Kūrybiškumas – tai gebėjimas panaudoti asmeninę patirtį kuriant geresnę aplinką. Mokiniai gali apipavidalinti progimnazijos patalpas, kurti lankstinukus, ruošti dekoracijas, teikti kūrybines idėjas mokyklos kultūros puoselėjimui, organizuoti ir dalyvauti prevenciniuose, socialiniuose, meniniuose projektuose, renginiuose, koncertuose, konkursuose (scenarijų rengimas, renginių vedimas, veiklų įgyvendinimas), rengti personalines parodas mokykloje ir už jos ribų ir pan.;

Veiksmas – tai gebėjimas inicijuoti veiklas, kurios įtrauktų ir teiktų naudą bendruomenei. Tai dalyvavimas savivaldos darbe, darbas bibliotekoje, dalyvavimas akcijose, projektuose, varžybose, žygiuose, pagalba klasės vadovui/kuratoriui, kitiems mokytojams tvarkant segtuvus, dokumentus, įvairūs teksto rinkimo darbai, pagalba rengiant mokymo(si) priemones, dalyvavimas socialinių partnerių siūlomose veiklose, mokyklos aplinkos tvarkymas ir pan.;

Pagalba – tai gebėjimas aktyviai ir kūrybiškai padėti kitiems jaustis gerai, savarankiškai pasirūpinti savimi ir aplinka. Tai savanoriškos veiklos mokykloje ir už jos ribų: pagalba mokiniui mokantis, pagalba visos dienos mokyklos grupėje, gerumo akcijos, globos namų lankymas ir pagalbos teikimas, pagalba kitų švietimo įstaigų lankytojams ir pan.

Mokinių socialinė-pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis 2023-2024 m. m. Šiaulių Jovaro progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano, patvirtinto Šiaulių Jovaro progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-106, TREČIUOJU SKIRSNIU „UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS“ (29 punktas).

Nustatytas valandų skaičius ir veiklos per mokslo metus:

Klasė Valandų skaičius per mokslo metus Veikla
1 klasė 1 valanda Atlikta pasirinktų krypčių veikla
2 klasė 2 valandos
3 klasė 3 valandos
4 klasė 4 valandos
5 klasė 20 valandų
6 klasė 10 valandų
7 klasė 20 valandų
8 klasė 10 valandų

Socialinę-pilietinę veiklą progimnazijoje kuruoja karjeros specialistė Viktorija Būdvytytė, socialinės-pilietinės veiklos įgyvendinimą koordinuoja klasių vadovai/kuratoriai.