Socialinė pilietinė veikla

Socialinės – pilietinės veiklos tikslas – formuoti ir stiprinti mokinių socialinius įgūdžius, plėtoti dvasines asmens savybes, gebėjimus ir vertybines nuostatas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti aktyvų, turintį savo nuomonę, atsakingą, mokantį savarankiškai mąstyti asmenį.
  2. Sudaryti prielaidas sėkmingam tolimesniam ugdymuisi mokykloje.
  3. Skatinti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais.
  4. Skatinti organizuoti ir dalyvauti įvairiuose progimnazijos, miesto renginiuose.
  5. Skatinti dalyvauti progimnazijos valdyme.
  6. Ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
  7. Mokyti planuoti savo laiką, vertinti ir įsivertinti.

Socialinės-pilietinės veiklos kryptys:

Kūrybiškumas – tai gebėjimas panaudoti asmeninę patirtį kuriant geresnę aplinką. Mokiniai gali apipavidalinti progimnazijos patalpas, kurti lankstinukus, ruošti dekoracijas, teikti kūrybines idėjas mokyklos kultūros puoselėjimui, organizuoti ir dalyvauti prevenciniuose, socialiniuose, meniniuose projektuose, renginiuose, koncertuose, konkursuose (scenarijų rengimas, renginių vedimas, veiklų įgyvendinimas), rengti personalines parodas mokykloje ir už jos ribų ir pan.;

Veiksmas – tai gebėjimas inicijuoti veiklas, kurios įtrauktų ir teiktų naudą bendruomenei. Tai dalyvavimas savivaldos darbe, darbas bibliotekoje, dalyvavimas akcijose, projektuose, varžybose, žygiuose, pagalba klasės vadovui/kuratoriui, kitiems mokytojams tvarkant segtuvus, dokumentus, įvairūs teksto rinkimo darbai, pagalba rengiant mokymo(si) priemones, dalyvavimas socialinių partnerių siūlomose veiklose, mokyklos aplinkos tvarkymas ir pan.;

Pagalba – tai gebėjimas aktyviai ir kūrybiškai padėti kitiems jaustis gerai, savarankiškai pasirūpinti savimi ir aplinka. Tai savanoriškos veiklos mokykloje ir už jos ribų: pagalba mokiniui mokantis, pagalba pailgintos dienos grupėje, gerumo akcijos, globos namų lankymas ir pagalbos teikimas, pagalba kitų švietimo įstaigų lankytojams ir pan.

Mokinių socialinė-pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis 2022-2023 m. m. Šiaulių Jovaro progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano, patvirtinto Šiaulių Jovaro progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. V-134,  TREČIUOJU  SKIRSNIU  „UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS“ (30 punktas).

Nustatytas valandų skaičius ir veiklos per mokslo metus:

KlasėValandų skaičius per mokslo metusVeikla
1 Klasė1 valandaAtlikta pasirinktų krypčių veikla
2 Klasė2 valandosAtlikta pasirinktų krypčių veikla
3 Klasė3 valandosAtlikta pasirinktų krypčių veikla
4 Klasė4 valandosAtlikta visų 3 krypčių (kūrybiškumo, veiksmo ir pagalbos) veikla
5 - 8 Klasėsene mažiau kaip 10 valandųAtlikta visų 3 krypčių (kūrybiškumo, veiksmo ir pagalbos) veikla

Socialinę – pilietinę veiklą mokykloje koordinuoja karjeros specialistė Viktorija Būdvytytė.