Priėmimo tvarka

Prašymai į 1-8 klases priimami, vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (žiūrėti). Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje (žiūrėti). Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapyje galima pasitikrinti, kokiai mokyklai priskiriamas adresas. Savivaldybės informacija apie priėmimą žiūrėti.

Mokinių priėmimo komisija:

 • Arvydas Kukanauza, direktorius– komisijos pirmininkas;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja, sekretorė – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Kristina Burbienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Ilona Virmauskienė, ugdymo skyriaus vedėja;
 • Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

Priėmimo į Jovaro progimnazijos formalųjį švietimą papildančio pradinio choreografinio ugdymo (šokio) krypties programos I-ąją lasę tvarkos aprašas.

Mokinių paskirstymo į klases kriterijai.

 

Elektroninius prašymus per e. sistemą turi  pateikti būsimųjų pirmokų, penktokų (pereinančių iš pradinių mokyklų į progimnazijas), taip pat keičiančių mokyklas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai. Mokiniai, kurie tęsia mokymąsi toje pačioje mokykloje 5 klasėje, mokyklos direktoriui kovo 1–15 d. pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą.

Išankstinis priėmimas į naujai formuojamas specializuoto ugdymo (šokio) klasę vyks kovo 1–31 d. Prašymai teikiami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 10 d. elektroniniu būdu, e-sistemoje, priimama atrankos būdu iš visos Šiaulių miesto savivaldybės. Prašymus galima pateikti į ne daugiau kaip dvi specializuoto ugdymo klases.

Kovo 12 d. 18 val. vyks į specializuoto ugdymo (šokio) klasę pateikusių prašymus tėvų susirinkimas.

Atranka į specializuoto ugdymo krypties (šokio) klasę vyks kovo 18–19 d. aktų salėje.

 

Pagrindinis priėmimas vyks balandžio 131 d. į naujai formuojamas bendrosios paskirties klases pagal mokyklų aptarnaujamas teritorijas. Prašymų eilė e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei keli prašymai sutampa pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami pagal prašymo pateikimo laiką.

Prašymai teikiami nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki balandžio 20 d. elektroniniu būdu, e.sistemoje.

Mokykla ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 25 d. parengia preliminarų priimamų į naujai formuojamas klases vaikų (mokinių) sąrašą (toliau – preliminarus priimamųjų sąrašas).

Preliminarus priimamųjų į 1 klasę sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka):

 1. įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 2. turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 3. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Preliminarus priimamųjų į 5 klasę sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka):

 1. besimokantys mokykloje ir pageidaujantys tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygio bendrojo ugdymo programą;
 2. įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 3. turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 4. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Pagrindinio priėmimo metu asmenys, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 20 d., ir asmenys, nurodyti Aprašo 13 punkte, nepateikę prašymo iki balandžio 28 d., netenka pirmumo teisės. Netekę pirmumo teisės asmenys gali būti priimami į laisvas vietas.

Papildomas priėmimas į laisvas likusias vietas vyks gegužės 131 d. Teikiant prašymą į laisvas vietas, prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip dvi mokyklas. Prašymų, pateiktų į laisvas vietas, eilė e. sistemoje automatiškai sudaroma pagal nurodytus prioritetus:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir registruoti Šiaulių miesto savivaldybėje;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, registruoti Šiaulių miesto savivaldybėje;
 3. mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo dėl priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklą iki balandžio 20 d.;
 4. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių miesto savivaldybėje registruoti vaikai (mokiniai);
 5. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Vaikų (mokinių) tėvus (globėjus, rūpintojus) apie numatomą vaikų (mokinių) priėmimą (nepriėmimą) į laisvas vietas informuoja prašyme nurodytu el. paštu ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

Iki 2024 m. birželio 20 d. progimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 30 d.);
 4. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai.

Prašymus papildantys dokumentai į naujai formuojamas 1 ir 5 klases priimami raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 – 16:00, penktadieniais 8:00 – 15:00 arba el. paštu info@jovaras.com .

Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 865625675 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Sutarties forma

Priėmimas į 2-4 ir 6-8 klases (esant laisvų vietų):

Dokumentai priimami tiesiogiai, ne per e.sistemą. (laisvos vietos – skelbiamos https://www.siauliai.lt/page/view/1023),

 

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. +370 65625675;

el.paštu: vaida.vinogradovaite@jovaras.com