Priėmimo tvarka

Prašymai į 1-8 klases priimami, vadovaujantis priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (siųsti). Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje. Teritorijos žemėlapis.

Mokinių priėmimo komisija:

 • Arvydas Kukanauza, direktorius– komisijos pirmininkas;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja, sekretorė – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Kristina Burbienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Daiva Rindzevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinių priėmimo į choreografinio ugdymo krypties programos I-ąją klasę, tvarkos aprašas

Mokinių paskirstymo į klases kriterijai.

 

Asmuo, pageidaujantis mokytis mokykloje pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia e. prašymą per e. sistemą.

Prašymai nuo 2022 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. priimami, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 4. nori mokytis choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasėje, pateikdami prašymą (prašymai priimami iki kovo 31 d.), pasirenka klasę su nurodyta programa.

 

Atranka į choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasę vyks balandžio 4–5 d. aktų salėje. Apie patikrinimo laiką būsite informuoti prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu.

Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 42 punktu į likusias laisvas vietas.

Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo iki balandžio 15 d.
 4. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
 5. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Iki 2022 m. birželio 20 d. progimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 30 d.);
 2. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai.
 1. prašymus papildantys dokumentai į naujai formuojamas 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 1 d. raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 – 16:00, penktadieniais 8:00 – 15:00 arba el. paštu info@jovaras.com .

Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 865625675 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Sutarties forma

2022 m. kovo 1 d. laisvų vietų nėra.

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675;

el. paštu: vaida.vinogradovaite@jovaras.com