Priėmimo tvarka

Priėmimo tvarka

Gerb. būsimųjų pirmokų tėveliai,

kviečiame Jus į informacinį susirinkimą, kuris įvyks š. m. birželio 8 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Jovaro progimnazijos aktų salėje. Susirinkime pristatysime mokyklą ir klasių mokytojus, supažindinsime su ugdymo planu. Prašome atsinešti būtinus priėmimui dokumentus.

Pagarbiai

Direktorius Arvydas Kukanauza

Prašymai į 1-8 klases priimami, vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (siųsti). Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje. (siųsti).  Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapyje galima pasitikrinti, kokiai mokyklai priskiriamas adresas.

Mokinių priėmimo komisija:

 • Arvydas Kukanauza, direktorius– komisijos pirmininkas;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja, sekretorė – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Kristina Burbienė, pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja;
 • Ilona Virmauskienė, ugdymo skyriaus vedėja;
 • Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinių priėmimo į choreografinio ugdymo krypties programos I-ąją ir V-ąją klases tvarkos aprašas

Mokinių paskirstymo į klases kriterijai.

Asmuo, pageidaujantis mokytis progimnazijoje naujai formuojamose klasėse pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą.

Prašymai nuo 2023 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. priimami, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nori mokytis choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasėje, pateikdami prašymą (prašymai priimami iki kovo 31 d.), pasirenka klasę su nurodyta programa.

 

Atranka į choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasę vyks balandžio 4–5 d. aktų salėje. Apie patikrinimo laiką būsite informuoti prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu.

Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 49 punktu į likusias laisvas vietas.

Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo iki balandžio 15 d.
 4. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
 5. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Iki 2023 m. birželio 20 d. progimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 30 d.);
 2. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai.
 1. prašymus papildantys dokumentai į naujai formuojamas 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 1 d. raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 – 16:00, penktadieniais 8:00 – 15:00 arba el. paštu info@jovaras.com .

Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 865625675 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Sutarties forma

2023 m. vasario 1 d. laisvų vietų nėra.

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675;

el. paštu: vaida.vinogradovaite@jovaras.com