Priėmimo tvarka

Mokiniai į Šiaulių Jovaro progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tvarkos aprašu.

Mokinių priėmimo komisija:

 • Arvydas Kukanauza, direktorius– komisijos pirmininkas;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja, sekretorė – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Daiva Rindzevičienė, direktoriaus pavadutoja ugdymui;
 • Kristina Burbienė, direktoriaus pavadutoja ugdymui;
 • Sigutė Kaušiuvienė, psichologė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinių priėmimo į choreografinio ugdymo krypties programos I-ąją klasę, tvarkos aprašas

Mokinių paskirstymo į klases kriterijai.

Prašymai į naujai formuojamas 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 1 d. raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 – 16:00, penktadieniais 8:00 – 15:00 arba el. paštu info@jovaras.com,atsiųsti nuo kovo 1 d. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.00 val., pasirašyti elektroniniu parašu arba pasirašyti ir nuskenuoti.  
Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 4. nori mokytis choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasėje (prašymai priimami iki balandžio 5d.).

Atranka į choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasę vyks balandžio 7–8 d. Apie patikrinimo laiką/formą būsite informuoti elektroniniu paštu/telefonu. Norintys lankyti choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasę, prašymus pateikti iki balandžio 5 d.

Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 31 punktu į likusias laisvas vietas.

Mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikusius prašymus iki 2021 m. balandžio 15 d., apie numatomą mokinių priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų sąrašą gimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 5 d.
Nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki gegužės 20 d. preliminarus priimamųjų sąrašas koreguojamas ir apie jį informuojami į sąrašą įtrauktų (neįtrauktų) mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu.
Iki 2021 m. birželio 11 d. progimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
 4. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 30 d.);
 4. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai;

Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 865625675 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos nuo 2022-01-01

Prašymo forma į 1 klases.

Prašymo forma į 5 klases.

Prašymo forma į 6 – 8 kl.

Sutarties forma

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis mokyklomis:
Šiaulių Didždvario gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Daukanto gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija (sutartis)
Šiaulių Saulėtekio gimnazija (sutartis)

2022 m. sausio 3 d.  laisvų vietų nėra.

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675; el. paštu: vaida.vinogradovaite@jovaras.com