Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias 2017-2020

Vienas iš pagrindinių sėkmingos mokyklos rodiklių – akademiniai egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo bei standartizuotų testų rezultatai. Akademiniai mokinių pasiekimai svarbūs visų mokomųjų dalykų pamokose, o ypač lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, nes tik puikiai skaitantis ir gebantis analizuoti tekstą mokinys gali pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų bei padaryti individualią pažangą mokantis daugelio kitų mokomųjų dalykų. Projekto „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ tikslas – tobulinti 7–8 klasių mokinių skaitymo įgūdžius parengiant lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotų pamokų ciklus.

Projekto dalyviai – Šiaulių rajono savivaldybės mokyklos, konsultantai – Šiaulių Jovaro progimnazijos mokyklos lietuvių kalbos mokytojai, kurie ne tik dalinsis gerąja darbo patirtimi, bet ir vadovaus kuriant integruotų pamokų ciklus.

Projekto „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ startas