Socialinė pilietinė veikla

Mokinių socialinė – pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis 2016-2017 m. m. Šiaulių Jovaro progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano, patvirtinto Šiaulių Jovaro progimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31d.  įsakymu Nr. V-101,  18 SKIRSNIU  „SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS MOKINIUI ORGANIZAVIMAS“ (87-91 punktai).

 „Socialinės-pilietinės veiklos lapą“ rasite čia.