Socialinė pilietinė veikla

Mokinių socialinė – pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis 2017-2018 m. m. Šiaulių Jovaro progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano, patvirtinto Šiaulių Jovaro progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31d.  įsakymu Nr. V-102,  SEPTINTUOJU  SKIRSNIU  „SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“ (36-39 punktai).

„Socialinės-pilietinės veiklos lapą“ rasite čia.