Priėmimo tvarka

Mokiniai į Šiaulių Jovaro progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tvarkos aprašu. 

Mokinių priėmimo komisija:

 • Arvydas Kukanauza, direktorius– komisijos pirmininkas;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja, sekretorė – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Daiva Rindzevičienė, direktoriaus pavadutoja ugdymui;
 • Kristina Burbienė, direktoriaus pavadutoja ugdymui;
 • Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė;
 • Sigutė Kaušiuvienė, psichologė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinių priėmimo į choreografinio ugdymo krypties programos I-ąją klasę, tvarkos aprašas

Prašymai į 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 2 d. raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 – 16:30, penktadieniais 8:00 – 16:00. 
Nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus gyvenamosios vietos deklralavimo pažymą);
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 4. nori mokytis choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasėje (prašymai priimami iki balandžio 15d.).

Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 27-28 punktais į likusias laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2.  mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
 3. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

2020 m. balandžio 9 d. 18 val. aktų salėje įvyks būsimųjų pirmokų tėvų susirinkimas.
2020 m. balandžio 15, 16 dienomis 18 val. vyks choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) klasės komplektavimas (smulkesnė informacija susirinkime).

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
 4. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 19 d.);
 5. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai;

Informacija dėl būsimųjų penktokų tėvų susirinkimo bus paskelbta vėliau.

Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 865625675 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Mokyklos aptarnaujama teritorija

Prašymo forma į 1 klases.

Prašymo forma į 5 klases.

Sutarties forma

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis mokyklomis:
Šiaulių Didždvario gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Daukanto gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija (sutartis)
Šiaulių Saulėtekio gimnazija (sutartis)

2021 m. rugsėjo 19d.  laisvų vietų nėra.

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675; el. paštu: vaida.vinogradovaite@jovaras.com