Priėmimo tvarka

Mokiniai į Šiaulių Jovaro progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tvarkos aprašu. 

Mokinių priėmimo komisija:

 • Arvydas Kukanauza, direktorius– komisijos pirmininkas;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja, sekretorė – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Daiva Rindzevičienė, direktoriaus pavadutoja ugdymui;
 • Kristina Burbienė, direktoriaus pavadutoja ugdymui;
 • Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė;
 • Sigutė Kaušiuvienė, psichologė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinių priėmimo į choreografinio ugdymo krypties programos I-ąją klasę, tvarkos aprašas

Prašymai į 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 1 d. raštinėje kiekvieną darbo dieną 8:00 – 16:30.
Nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus deklaraciją apie gyvenamąją vietą);
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 4. nori mokytis choreografinio ugdymo krypties klasėje.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. priimami prašymai dėl mokinių priėmimo į likusias laisvas vietas.
Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2.  mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 20 d.);
 5. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai;
 6. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

Asmenims, sugrįžtantiems iš užsienio, rekomenduojama atvykti į mokyklą pasitarti dėl galimybių mokytis progimnazijoje ir dėl reikalingos mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo. Negalintiems atvykti, rekomenduojama pasiskambinti į raštinę tel. 865625675 dėl detalesnės informacijos gavimo.

Mokyklos aptarnaujama teritorija

Prašymo forma į 1 klases.

Prašymo forma į 5 klases.

Sutarties forma

Priėmimo į šokių klasę tvarka pdf

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis mokyklomis:
Šiaulių Didždvario gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Daukanto gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija (sutartis)
Šiaulių Saulėtekio gimnazija (sutartis)

2020 m. sausio 6d. laisvų vietų yra šiose klasėse:

 • 3-ose klasėse – 1
 • 5-ose klasėse – 1
 • 6-ose klasėse – 1
 • 7-ose klasėse – 3 vietos

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675; el. paštu: vaida.vinogradovaite@jovaras.com