Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Kristina Burbienė, pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja;
Pirmininkės pavaduotoja – Ramūnė Kriskuvienė, specialioji pedagogė;
Sekretorė – Elena Drulienė, mokytojo padėjėja;

Nariai:
Rita Buraitienė, logopedė;
Sigita Dambinskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė;
Vaida Godelienė, 5-ų klasių kuratorė.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.