Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus, pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkė – Irena Ričkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Pirmininkės pavaduotoja – Kristina Burbienė, pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja;
  • Sekretorė – Viktorija Būdvytytė, bibliotekininkė;

Nariai:

  • Rita Buraitienė, logopedė;
  • Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė;
  • Sigutė Kaušiuvienė, psichologė;
  • Diana Greviškienė, specialioji pedagogė;

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai organizuojami vieną kartą per mėnesį (trečiadieniais).