Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus, pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Kristina Burbienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininkės pavaduotoja – Irena Ričkuvienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Sekretorė – Viktorija Būdvytytė, karjeros specialistė, bibliotekininkė.

Nariai:

Rita Buraitienė, logopedė;
Diana Greviškienė, specialioji pedagogė;
Giedrė Kaminskaitė, socialinė pedagogė;
Alesia Menkova, psichologė;
Ilona Virmauskienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.