Specialioji pedagogė

Diana Greviškienė, vyresnioji specialioji pedagogė

 • Rūpinasi specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo(si) sunkumų korekcija bei sėkminga integracija mokykloje.
 • Remdamasis pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijomis dėl švietimo pagalbos skyrimo, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
 • Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), mokytojus.

KAS IR KAIP ĮVERTINA SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS?

 • Į specialųjį pedagogą kreipiasi klasės vadovas (mokytojas, tėvai), pastebėjęs, kad mokiniui kyla sunkumų įsisavinant bendrąsias ugdymosi programas.
 • Gavus mokinio tėvų sutikimą, jo pasiekimai apsvarstomi mokyklos VGK ir, esant reikalui, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) dėl išsamesnio mokymosi sunkumų įvertinimo.
 • Mokinio gebėjimų vertinimą PPT koordinuoja mokyklos specialusis pedagogas.
 • Į PPT registruoti vaiką dėl kompleksinio pedagoginio ir psichologinio gebėjimų vertinimo gali ir tėvai (globėjai), tačiau kreipiantis kartu su mokykla neprarandama dalis informacijos, kuri yra svarbi pedagogams. Todėl rekomenduojama tai daryti bendradarbiaujant.
 • Specialiojo pedagogo pagalba mokiniui skiriama tik gavus pedagoginės – psichologinės tarnybos rekomendacijas.

TAI SVARBU:
Visa informacija, gauta kompleksinio tyrimo metu, yra konfidenciali. Mokiniui pakeitus ugdymo įstaigą, dokumentai, susiję su specialiuoju ugdymu, kitai mokyklai yra perduodami tik gavus raštišką tėvų sutikimą.