Nuorodos

   Šiaulių miesto savivaldybė
    Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.
Lietuvos Respublikos konstitucija
https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr
Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/asr
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294
Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.406845
Dokumentų rengimo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67a2c56121d611eab86ff95170e24944?jfwid=j4afyisq
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403754/asr
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr