MTP plius mokytojų kambarys

IETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS „MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS“ PROJEKTAS „BENDROJO LAVINIMO MODERNIZAVIMAS“

2009 – 2013 m.

Dalyvauti šiame projekte atrinkta 16 miesto mokyklų. Projekto tikslas – mokyklose apibrėžti mokytojo darbo vietą ir ją aprūpinti įranga ir baldais. Mokykloms skiriamos projekto lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip įrangos ir baldų užsisakymo matas, t.y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais.
Mokykla iki įrangos ir baldų pristatymo į projekto mokyklą atliko mokytojų kambario remontą ir interneto prieigos įrengimą už 13.833 Lt.
Projektas vyksta dviem etapais:
1. pirmajame etape kiekvienai projekto mokyklai buvo skiriama po vieną komplektą (63.460 Lt);
2. antrajame etape lėšas, likusias nupirkus komplektus pirmojo etapo metu, ŠAC, atsižvelgdamas į projekto mokyklose besimokančių mokinių skaičių pagal 2008 m. rugsėjo 1 d. ŠVIS duomenis, paskirsto kiekvienai projekto mokyklai ir nurodo už jas gaunamų komplektų skaičių. Už likusias nuo komplektų lėšas projekto mokykla iš komplekto priemonių sąrašo pasirenka pageidaujamą įrangą ar baldus (38.550 Lt).

MOKYTOJO DARBO VIETOS APRAŠYMAS

1. Mokykloje mokytojo darbo vieta, aprūpinta stacionaria ar mobilia įranga, skirta mokytojui pasirengti ugdomajai veiklai, dirbti su elektroninėmis švietimo sistemomis, žinynais, duomenų bazėmis, bendrauti su kitų dalykų ar mokyklų specialistais, mokinių tėvais ir kt.
2. Stacionaria įranga aprūpinta mokytojo darbo vieta yra mokyklos vienoje ar keliose patalpose: mokytojų kambaryje, mokyklos bibliotekoje ar skaitykloje, metodinės tarybos ar metodinių grupių kabinetuose, papildomose gamtos mokslų kabinetų patalpose ar specialiai mokytojų darbui skirtose patalpose, izoliuotose nuo mokinių mokymo(si) patalpų, atitinkančiose mokyklų higienos normų reikalavimus, turinčiose interneto prieigą.
3. Naudodamas mobilią įrangą mokytojas darbo vietą susikuria tose patalpose, kur yra sąlygos netrukdomai dirbti.
4. Viena mokytojo darbo vieta gali būti skirta vienam ar keliems dalyko ar giminiškų dalykų mokytojams.

PROJEKTO MOKYKLOMS SKIRIAMO BAZINIO ĮRANGOS IR BALDŲ KOMPLEKTO APRAŠYMAS

Bazinį įrangos ir baldų komplektą (toliau – komplektas) sudaro:
stacionarusis kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris, baldai (kompiuterinis stalas, kėdė, knygų ir dokumentų lentynos, pertvaros tarp mokytojų darbo vietų), daugiafunkcinis aparatas, projektorius, dokumentų kamera, interaktyvusis įrenginys (mobili interaktyvioji lenta) , balta lenta

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Ričkuvienė